Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

กรุณาเลือกไฟล์

โรงงานหนองแคและโรงงานเบอร์ดี้

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับกับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำอาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน®” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่งหนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

ก่อตั้ง :

พ.ศ. 2548

ที่อยู่ :

45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

โทรศัพท์ :

0-3637-6200-20

โทรสาร : 

0-3637-6221

Google Map Map Image Contact Us Factory Call Center