Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

The Ajinomoto Group

Creating Shared Value (ASV)

คุณค่าทางเศรษฐกิจ Economic Value

การลงทุนขนาดใหญ่ของอายิโนะโมะโต๊ะ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเพราะ

  • ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย
  • ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรไทย
  • ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น

(ASV)

“อายิโนะโมะโต๊ะ”
สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

The Ajinomoto Group Creating Shared Value

คุณค่าทางสังคม Social Value

ธุรกิจของอายิโนะโมะโต๊ะมุ่งแก้ปัญหาสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

  • สร้างสังคมกินดีมีสุข
  • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • สร้างความยั่งยืนของโลก

“จากปณิธานและแนวคิดริเริ่มนี้ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

รวมถึงการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยในปี พ.ศ.2503 เพื่อผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ความอร่อยที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และพวกเรา “ชาวอายิโนะโมะโต๊ะ” เรียกแนวคิดและการดำเนินการสานต่อความปรารถนาของ ทั้ง 2 ผู้ก่อตั้งนี้ว่า “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” ซึ่งสะท้อนถึงแก่นสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ในการที่จะก้าวสู่การเป็น บริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกอย่างแท้จริง

ในการดำเนินกิจกรรม ASV นั้น ­
กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ­ได้ทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาสังคม­
ใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่