Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

แนวทางความยั่งยืนสู่ผลลัพธ์ปี 2030

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเราเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างคุณค่าผ่านธุรกิจของเรามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ
กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดีของผู้คนจำนวนหนึ่งพันล้านคน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 50% จากการดำเนินธุรกิจของเราอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท
แนวทางสู้ความยั่งยืน (Sustainability)
แนวทางสู้ความยั่งยืน (Sustainability)


ทำไมความยั่งยืนถึงสำคัญ

เนื่องจากทุกวันนี้ ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพมีความหลากหลายมากขึ้น กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนทั่วโลก โดยใช้พลังของกรดอะมิโน อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของเรา

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาคที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็เคารพในวัฒนธรรมและค่านิยมอันหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ธุรกิจของเราอาศัยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งวัตถุดิบและพลังงาน เราจึงตระหนักถึงความสำคัญที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก ฯลฯ

เรากำลังจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเหล่านี้ และด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา เราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า


จุดยืนและแนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

  • ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ด้วยการ “ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค” และ “ข้ามห่วงโซ่คุณค่า”
  • ให้คุณค่ากับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 
กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการใช้นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าร่วมกับพันธมิตรต่างๆ โดยเน้นการจัดการทรัพยากร ผสมผสานพลังของกรดอะมิโนที่เป็นความเชี่ยวชาญหลักเราในการสร้างคุณค่าใหม่ๆ รวมถึงใส่ใจและมุ่งมั่นเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของผู้คน ในขณะเดียวกัน เราจะเพิ่มความสำคัญของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งสองของเรา คือการช่วยส่งเสริมสุขภาพดีของผู้คนจำนวนหนึ่งพันล้านคน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% ภายในปี 2573
ตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ได้วางแผนและมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
 
  • ช่วยยืดอายุขัยที่มีสุขภาพดีของประชากรจำนวนหนึ่งพันล้านคน
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50%
 
"เส้นทางสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพดีของผู้คนภายในปี พ.ศ.2573"


ปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการควบคุมอาหารและการใช้ชีวิตกำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมถึงโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต ภาวะโภชนาการไม่เพียงพอ และภาวะโภชนาการเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีโภชนาการที่ไม่ดีคูณสอง ซึ่งเกิดจากการรวมกันของภาวะโภชนาการต่ำและภาวะโภชนาการเกิน เป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจึงสนับสนุนความพยายามที่จะคงความอร่อยและความสมดุลในมื้ออาหาร โดยใช้รสชาติอูมามิ เราส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนผ่านแนวคิด "โภชนาการที่มุ่งมั่นอย่างไม่ลดละ" ในสามด้านหลัก

 

ด้านที่ 1: โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละด้านความอร่อย
เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดี โดยใช้ความเชี่ยวชาญหลักด้านกรดอะมิโนของเรา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

ด้านที่ 2: โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละด้านความสามารถในการเข้าถึงสินค้าและโภชนาการที่ดีของผู้บริโภค
แม้โอกาสในการเข้าถึงสินค้า และโภชนาการที่ดีของผู้บริโภคจะแตกต่างกันไปตาม ความพร้อม ความสามารถในการซื้อ และความสะดวก อายิโนะโมะโต๊ะ เชื่อว่าความพยายามของเราในการจัดจำหน่าย ราคา และความสะดวกสบายจะทำให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคน
 
ด้านที่ 3: โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละด้านการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ปรับใช้และคำนึงถึงวัฒนธรรม รสชาติและอาหารประจำท้องถิ่น ทรัพยากร วัตถุดิบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง เรายังใส่ใจในไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลจึงได้คิดค้นและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

“เส้นทางสู่เป้าหมายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 50% ภายในปี พ.ศ. 2573”

ปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันโลกก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ปริมาณและการจัดการขยะ รวมไปถึงปัญหาด้านมลภาวะ ฯลฯ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเอง ได้คำนึงและใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เช่นเดียวกัน
 

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สัญญาณของการขาดโปรตีนและ
ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน

สัญญาณของการขาดโปรตีนและ ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นสารอาหารหลักที่อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ทุกคนต้องกินในแต่ละวัน โดยเฉพาะกับนักกีฬา ที่จำเป็นต้องได้รับปริมาณโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปในการนำไปสร้างกล้ามเนื้อ

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ สวทช. จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Unlocking the Power of Amino Acids Contributing to Healthier Lives”

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ สวทช. จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Unlocking the Power of Amino Acids Contributing to Healthier Lives”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "Unlocking the Power of Amino Acids Contributing to Healthier Lives"

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค ผ่านการมีสมดุลทางโภชนาการ ด้วยระบบการประเมินปริมาณสารอาหารในเมนูอาหาร (ANPS-M)

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค ผ่านการมีสมดุลทางโภชนาการ ด้วยระบบการประเมินปริมาณสารอาหารในเมนูอาหาร (ANPS-M)

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ แนะนำระบบการประเมินปริมาณสารอาหารในเมนูอาหาร (The Ajinomoto Group Nutrient Profiling System for Menu-ANPS-M) ในการประชุมประจำปีของสมาคมสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 80 (Annual Meeting of Japanese Society of Public Health)

อายิโนะโมะโต๊ะ เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021)

อายิโนะโมะโต๊ะ เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021)

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021) ในหัวข้อ "โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละ Nutrition without compromise"

Sustainability Field Trip for CEO Members 2023 (Care Earth Organization; The Synergy for Sustainability Task Force Team) 

Sustainability Field Trip for CEO Members 2023 (Care Earth Organization; The Synergy for Sustainability Task Force Team) 

อายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณศรชัย กุสันใจ กรรมการ และหัวหน้าคณะทำงาน (Project leader) ร่วมกับ คณะทำงานเพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน CEO Members 2023 (Care Earth Organization; The Synergy for Sustainability Task Force Team)

“อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593” 

“อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593” 

มร. เค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน EPR in Action ประกาศเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน EPR in Action ประกาศเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 

ผนึกพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทั้งแก้ว กระดาษ พลาสติก กล่องนม และกระป๋องอลูมิเนียม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกลไก Extended Producer Responsibility

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ร่วมปลูกป่าชายเลน สนับสนุน Blue Carbon มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero 

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ร่วมปลูกป่าชายเลน สนับสนุน Blue Carbon มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยตัวแทนจากฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน และฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของกรุงเทพฯ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ กับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ในกิจกรรม TBCSD Trip สัญจร เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ในกิจกรรม TBCSD Trip สัญจร เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณศรชัย กุสันใจ กรรมการ พร้อมด้วยคุณสิรีธรรศ เสาวโร ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย กับองค์กรสมาชิก TBCSD กว่า 43 องค์กร

กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนสำหรับโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ 

กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนสำหรับโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ 

 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตอบสนองนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Green Technology for Better Earth Partner

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของอายิโนะโมะโต๊ะ

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของอายิโนะโมะโต๊ะ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ก่อนหน้านี้การให้ความสำคัญกับการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมุ่งเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า "การจัดหาสีเขียว"

การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ

ด้วยขยะเศษอาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG ข้อ 12.3) ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ (UN ; United Nations) ได้ตั้งเป้าลดขยะเศษอาหารจากการจำหน่ายและการบริโภคทั่วโลกลง 50%

การลดขยะพลาสติก

การลดขยะพลาสติก

 ขยะพลาสติก นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและพยายามเร่งแก้ไขอยู่ในขณะนี้ อายิโนะโมะโต๊ะของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยมีการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

สำนักงานสีเขียว

สำนักงานสีเขียว

เนื่องจากในปีนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ผ่านการติดตั้ง ‘หลังคาโซลาร์เซลล์’ ในทุกโรงงานทั่วประเทศ

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ผ่านการติดตั้ง ‘หลังคาโซลาร์เซลล์’ ในทุกโรงงานทั่วประเทศ

ถอดบทเรียนความยั่งยืนในการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ของโรงงานในเครือบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล

จากข่าวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ “โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล” ที่โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา หลายคนคงอยากทราบว่า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลคืออะไร

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ตามไปดูวิธีลดการใช้พลาสติกของอายิโนะโมะโต๊ะ สู่เป้าหมายการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

ตามไปดูวิธีลดการใช้พลาสติกของอายิโนะโมะโต๊ะ สู่เป้าหมายการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE Bag) ห่อหุ้มแพ็กบรรจุภัณฑ์ ช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด