Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

สถานที่ :  โรงงานหนองแค

วันที่ประกาศ :  20/12/2021

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน :

1. ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. สรุป รวบรวมข้อมูลการผลิต และ รายงานผลให้หัวหน้างาน

3. แจ้งปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กับทีมช่างและหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิ ม.6, ปวช ทุกสาขา

3. สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครงานตำแหน่งนี้

1
ประวัติส่วนตัว
2
ประวัติการศึกษา
3
ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
4
ทักษะด้านภาษา
5
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6
ผู้แนะนำ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
ทักษะด้านภาษา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ผู้แนะนำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : *
เรียงตามลำดับความสนใจ 3 ลำดับ
ทราบข่าวการรับสมัครงานอย่างไร? :
เงินเดือนที่เสนอขอ : *
฿
วันที่สามารถเริ่มงานได้ : *
1. ประวัติส่วนตัว
รูปถ่าย :
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ประวัติการทำงาน(Resume) : *
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ใบรับรองผลการศึกษา :
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ชื่อ : *
ไทย
นามสกุล : *
ไทย
ชื่อ : *
อังกฤษ
นามสกุล : *
อังกฤษ
เพศ :
อายุ : *
น้ำหนัก : *
ส่วนสูง : *
ชื่อเล่น : *
เลขที่บัตรประชาชน : *
วัน/เดือน/ปีเกิด : *
ภูมิลำเนา : *
หมู่เลือด : *
เชื้อชาติ : *
สัญชาติ : *
ศาสนา : *
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : *
เบอร์โทรติดต่อ : *
เบอร์โทรติดต่อ : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *
อีเมล : *
สถานภาพครอบครัว :
สถานะภาพทางทหาร :
งานอดิเรก : *
ลักษณะนิสัย : *
ช่ือบิดา : *
อายุ : *
อาชีพ : *
ชื่อมารดา : *
อายุ : *
อาชีพ : *
จำนวนพี่น้อง : (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
ชื่อ-นามสกุล :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อายุ :
ในกรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน ติดต่อได้ที่
ชื่อ-นามสกุล : *
ความเกี่ยวพัน : *
ที่อยู่ : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *

2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : *
คณะ : *
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) : *
จนถึงปี(w.ศ.) : *
คณะ : *
สาขาวิชาเอก : *
สาขาวิชาโท : *
GPA : *


3. ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
ชื่อสถานประกอบการ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่รับผิดชอบหลัก :
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) :
จนถึงปี(w.ศ.) :
เหตุผลที่ออก :งานปัจจุบันหรืองานครั้งล่าสุด

ชื่อสถานประกอบการ :
ลักษณะงานที่ทำ :
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ตำแหน่ง :
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) :
จนถึงปี(w.ศ.) :
หน้าที่รับผิดชอบหลัก :
เหตุผลที่ออก :


รายได้ต่อเดือนที่รับจากที่ทำงานปัจจุบันหรืองานล่าสุด

เงินเดือนหลัก :
฿
ค่าล่วงเวลา :
฿
โบนัส :
฿
อื่นๆ :
฿

จำนวนรายได้รวม :
฿


4. ทักษะด้านภาษา (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
ภาษา :
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :


5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
MICROSOFT WORD :
MICROSOFT POWER POINT :
MICROSOFT EXCEL :
อื่นๆ :
ความเร็วในการพิมพ์ดีด ภาษาไทย :
w.p.m.
ความเร็วในการพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ :
w.p.m.


6. ผู้แนะนำ (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
ชื่อ :
นามสกุล :
ตำแหน่ง :


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนแจ้งต่อบริษัทฯ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความหรือเอกสารใดที่ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เลิกจ้างข้าพเจ้าออกจากงานได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ แก่ข้าพเจ้า