Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

RD Operator/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สถานที่ :  สำนักงานใหญ่ (พญาไท)

วันที่ประกาศ :  02/04/2024

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน :

 1. จัดเตรียมและดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทดสอบขนาดโรงงานเชิงพาณิชย์
 2. ควบคุมดูแลคลังอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและสำนักงาน
 3. ควบคุมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรในห้องปฏิบัติการ
 4. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

 1. วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ำกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้าน RD, Lab, QC หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ไม่จำกัดเพศ *เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 4. สามารถดื่มกาแฟได้
 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น

สมัครงานตำแหน่งนี้

1
ประวัติส่วนตัว
2
ประวัติการศึกษา
3
ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
4
ทักษะด้านภาษา
5
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6
ผู้แนะนำ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
ทักษะด้านภาษา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ผู้แนะนำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : *
เรียงตามลำดับความสนใจ 3 ลำดับ
"สำหรับการสมัครตำแหน่งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ"
ทราบข่าวการรับสมัครงานอย่างไร? :
เงินเดือนที่เสนอขอ : *
฿
วันที่สามารถเริ่มงานได้ : *
1. ประวัติส่วนตัว
รูปถ่าย :
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ประวัติการทำงาน(Resume) : *
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ใบรับรองผลการศึกษา :
รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
ชื่อ : *
ไทย
นามสกุล : *
ไทย
ชื่อ : *
อังกฤษ
นามสกุล : *
อังกฤษ
ชื่อเล่น : *
เลขที่บัตรประชาชน : *
วัน/เดือน/ปีเกิด : *
ภูมิลำเนา : *
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *
อีเมล : *
สถานภาพครอบครัว :
สถานะภาพทางทหาร :
ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก : *
งานอดิเรก : *
ลักษณะนิสัย : *
ในกรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน ติดต่อได้ที่
ชื่อ-นามสกุล : *
ความเกี่ยวพัน : *
ที่อยู่ : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *

2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : *
ชื่อสถาบันการศึกษา : *
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) : *
จนถึงปี(w.ศ.) : *
คณะ : *
สาขาวิชาเอก : *
สาขาวิชาโท : *
GPA : *


3. ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
ชื่อสถานประกอบการ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่รับผิดชอบหลัก :
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) :
จนถึงปี(w.ศ.) :
เหตุผลที่ออก :งานปัจจุบันหรืองานครั้งล่าสุด

ชื่อสถานประกอบการ :
ลักษณะงานที่ทำ :
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ตำแหน่ง :
ตั้งแต่ปี(พ.ศ.) :
จนถึงปี(w.ศ.) :
หน้าที่รับผิดชอบหลัก :
เหตุผลที่ออก :


รายได้ต่อเดือนที่รับจากที่ทำงานปัจจุบันหรืองานล่าสุด

เงินเดือนหลัก :
฿
ค่าล่วงเวลา :
฿
โบนัส :
฿
อื่นๆ :
฿

จำนวนรายได้รวม :
฿


4. ทักษะด้านภาษา (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
ภาษา :
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :


5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
MICROSOFT WORD :
MICROSOFT POWER POINT :
MICROSOFT EXCEL :
อื่นๆ :


6. ผู้แนะนำ (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)
ชื่อ :
นามสกุล :
ตำแหน่ง :


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนแจ้งต่อบริษัทฯ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความหรือเอกสารใดที่ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เลิกจ้างข้าพเจ้าออกจากงานได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ แก่ข้าพเจ้า