Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสมัครอ่านแม่บ้านที่รักออนไลน์ ธ.ค.

20/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จากกิจกรรม สมัครอ่าน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564

ลำดับ      ชื่อ-นามสกุล

1            คุณ        Khem Phongsri

2            คุณ        Nichaphat Klawandee

3            คุณ        Nopporn Ngonree

4            คุณ        Onepen Thongyaem

5            คุณ        oreo oreo

6            คุณ        Pattama Arunviriyakit

7            คุณ        Somjai Singeam

8            คุณ        กฤตภัค อินทานนท์

9            คุณ        กฤษดา คันธวร

10          คุณ        กฤษดาพร ลาภรัตนชื่น

11          คุณ        กวีวรรณ วานิชพันธ์

12          คุณ        กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์

13          คุณ        กุลดา พฤติวรรธน์

14          คุณ        เกียรติกัมพล เสรีรัตนเสถียร

15          คุณ        ใกล้รุ่ง หรูพิทักษ์

16          คุณ        เขมณัฏฐ์ ธนาศิริชินภัทร์

17          คุณ        จงจินต์ มัยยะ

18          คุณ        จันทรัตน์ ปัทมโกวิท

19          คุณ        จารุ​ภัทร​ ธนาฐิ​ตา​กร​

20          คุณ        จารุวรรณ โกศลศาสตร์

21          คุณ        จิตรา วงศ์วนิชจิตต์

22          คุณ        จินดา รัตนชัยสิทธิกุล

23          คุณ        ชมพูนุท ธวัชวงค์

24          คุณ        ชลิดา เลื่อมใสสุข

25          คุณ        ช่่อผกา เย็นเศรณี

26          คุณ        ชัยอนันต์ อรัญญาเกษมสุข

27          คุณ        ชาลินี เอื้อวัฒนะชาคร

28          คุณ        ชุติมา สาครเจริญ

29          คุณ        ฐิตารีย์ โรจนจรัสไชย

30          คุณ        ณภัทชา ชื่นบุญเพิ่ม

31          คุณ        ณัฐกานต์ ศรีพฤกษ์

32          คุณ        ณัฐยา กิตติอมรรัตน์

33          คุณ        ดวงนภา สมสกุล

34          คุณ        ดวงเนตร ศิวะทรานนท์

35          คุณ        ดุสิตา ธรรมสถิตย์พร

36          คุณ        ทิพย์ลดา วงษ์สุวรรณ์

37          คุณ        ทิวา โรจน์ศุภไชยกุล

38          คุณ        ธนาภรณ์ หวลประไพ

39          คุณ        ธนาภา ชัยอุดม

40          คุณ        ธวัลรัตน์ ชาติวรนันท์

41          คุณ        ธัชกมลภรณ์ อานันทนะสุวงศ์

42          คุณ        ธีรนุช ฉายศิริโชติ

43          คุณ        ธีรวรรณ บุญลือ

44          คุณ        ธีรวรรณ บุญลือ

45          คุณ        นงนภัส ปิยกีรติกุล

46          คุณ        นภา เจนลาภวัฒนกุล

47          คุณ        นววรรณ ผ่องเคหา

48          คุณ        นันทิชา สายสุทธิ์

49          คุณ        นางพรรณนิภา บุษกรนันท์

50          คุณ        นิดา ฑีฆายุ

51          คุณ        นิติภัทร ฤทธิบุตร

52          คุณ        นิธิวดี อดุลยพันธ์

53          คุณ        นิสา ด่านวุฒินันท์

54          คุณ        นุปกรณ์ จันทราปกรณ์

55          คุณ        บัณวลักษณ ตั้งอริยสกุล

56          คุณ        บุณทริกา รัตนปรีชาโชติ

57          คุณ        เบญจพร ปึงเจริญ

58          คุณ        เบญจวรรณ วิสิทธิวัฒนเขตต์

59          คุณ        ปรมาพร พัวพิทักษ์สิริกุล

60          คุณ        ประไพ ชัยธน

61          คุณ        ประภา ชูโต

62          คุณ        ประภาศรี ก่อปิ่นไพฑูรย์

63          คุณ        ปราณี เอี่ยมอภิชาติ

64          คุณ        ปราณี เอี่ยมอภิชาติ

65          คุณ        ปริยา ศิริธรรมานุวัฒน์

66          คุณ        ปัทมาพร จันทร์พิริยะพร

67          คุณ        ปิติ ธรรมศรี

68          คุณ        ปุญญิศา เบญจศิลป์

69          คุณ        ผกากรอง จันทร์เเย้ม

70          คุณ        พจีพร แซมมงคล

71          คุณ        พรพิสุทธิ์ ฉัตรฉายประภาพร

72          คุณ        พรรษมณ อิงคบวรกิจ

73          คุณ        พิกุล พรวิริยางกูร

74          คุณ        พิชัย สมสิริวุฒิกุล

75          คุณ        เพ็ชร เพชระบูรณิน

76          คุณ        เพชรพลอย ศุภนิกร

77          คุณ        ภูษณิศา โตเจริญ

78          คุณ        มนต์ชัย ซีถวัลย์กุล

79          คุณ        มนัสนันท์ เขียวเปรียว

80          คุณ        มานิตา สว่างอารมย์

81          คุณ        มาลินี เนตรภิญโญ

82          คุณ        ยสวันต์ บุษปวนิช

83          คุณ        ยุวัน กมลเวชช

84          คุณ        ระเบียบ โลหะวิจารณ์

85          คุณ        รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

86          คุณ        รัตพร สายสุวรรณ์

87          คุณ        ลัดดา เลิศอำไพพร

88          คุณ        วรรณพร ศรีหาบุตร

89          คุณ        วรรณา เหมหาญ

90          คุณ        วรางคณา นันทเบญจพล

91          คุณ        วรางค์รัตน์ สุนทราวิรัตน์

92          คุณ        วราภรณ์ ปราโมทย์

93          คุณ        วราภรณ์ ปราโมทย์

94          คุณ        วราภรณ์ ปราโมทย์

95          คุณ        วันชาติ ตุสิตานนท์

96          คุณ        วันทนี ธรรมรักษา

97          คุณ        วันเพ็ญ สงวนโชควณิชย์

98          คุณ        วัลย์ลดา ธุวังควัฒน์

99          คุณ        วัลลภา เยี่ยงยงค์

100        คุณ        วารี ชุ่มหฤทัย

101        คุณ        วารี วงศ์ปรากฏ

102        คุณ        วาสนา สวนสีดา

103        คุณ        วิภา พหุโล

104        คุณ        วิมล ชัยวิชญชาติ

105        คุณ        วิมล ชัยวิชญชาติ

106        คุณ        วิไลภรณ์ ชัยศรีเจริญพงศ์

107        คุณ        วีรวรรณ สุวรรณสิทธิ์

108        คุณ        ศรัณย์กนก สายจันทร์ดี

109        คุณ        ศศ​พร​ อาจสงคราม

110        คุณ        ศิราณี พุสิงห์

111        คุณ        ศิริกูล ศรีจักรโคตร

112        คุณ        ศิริพร สมิทธิ์

113        คุณ        สมจิตต์ เพชรรุ่งรัศมี

114        คุณ        สมใจ ฉิมมณี

115        คุณ        สมใจ พงศ์จารุสถิต

116        คุณ        สมนึก ฉวีวงศ์

117        คุณ        สายรุ้ง ทุยเที่ยงสัตย์

118        คุณ        สายสวาท ผลพานิช

119        คุณ        สายสุนีย์ ประจำที่

120        คุณ        สุดารัตน์ พลอยมนตรี

121        คุณ        สุธีรา เดชาพิทักษ์

122        คุณ        สุรชัย วรศิลป์

123        คุณ        สุรีย์ แย้มประชา

124        คุณ        สุวีร์ณัช มาลากุล ณ อยุธยา

125        คุณ        เสาวณี ศิริพัฒนพูนผล

126        คุณ        เสาวลักษณ์ บุญว่องวณิช

127        คุณ        เหมวรรณ จันทร์ขาว

128        คุณ        อนันตา บัวจันทร์

129        คุณ        อภิญญา อริยะเกียรติสกุล

130        คุณ        อภิศักดิ์ รักเถาว์

131        คุณ        อรพร โชคศิริวิทยา

132        คุณ        อรวรรณ เตชะโสภณมณี

133        คุณ        อรอนงค์ พินิจการ

134        คุณ        อัจฉรา ง้วนสวัสดิ์

135        คุณ        อัฉริยาภรณ์ คำโอภาส

136        คุณ        อัญชลี สาราภรณ์

137        คุณ        อารยา อัศวพิชญโชติ

138        คุณ        อินทะกานต์ พรหมหิตาทร

139        คุณ        อุทุมพร ศิวพรไพศาล

140        คุณ        อุษณา จันทราสกาววงศ์

หมายเหตุ:

1. ผู้โชคดีจะได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จำนวน 1 ผืน มูลค่า 100 บาท

2. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565  (ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับการดำเนินการของไปรษณีย์) ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 รุนแรงขึ้นทางเราขอเลื่อนการจัดส่งออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น