Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

กรุณาเลือกไฟล์

โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

ก่อตั้ง :

พ.ศ. 2529

ที่อยู่ :

99 หมู่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ :

02-019-5991-4, 02-501-2475-8

โทรสาร : 

0-2501-2440

Map Image Contact Us Factory Call Center