Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โรงงานปทุมธานี

ก่อตั้ง : พ.ศ.2529

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเรา