Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โรงงานหนองแค

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2548

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค